สอบท้องถิ่น คืออะไร – สถานที่สอบ การสมัคร มาเตรียมตัวกัน!

การรับราชการถือเป็นความไฝ่ฝันของเด็กๆหลายคน ที่ต้องการรับใช้ชาติ ซึ่งการ สอบท้องถิ่น คือ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่นับว่าเป็นสนามสอบที่ยิ่งใหญ่พอสมควร โดยทุกคนสามารถสมัคได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ซึ่งนับว่าการสอบคัดเลือกต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส และสามารถคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นบุคลากรในสถาบันได้อย่างมีคุณภาพ

สมัครเพื่ออะไร

การสอบท้องถิ่นนี้ เป็นการทดสอบในการสมัครงานราชการ  เช่น อบจ เทศบาล หรือ อบต เป็นต้น โดยการสอบคุณสามารถเลือกเขตการบรรจุได้ การเปิดรับสมัครมีทั้งหมด 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราว่างของพื้นที่นั้น

การสอบท้องถิ่นจะเปิดสอบหลายตำแหน่ง เราก็ต้องศึกษากฏระเบียบ ข้อบังคับ  ซึ่งเริ่มรับตั้งแต่วุฒิ ระดับ ป.ตรี และวุฒิระดับตำกว่า ป.ตรี การสอบท้องถิ่มนี้ เราจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องทุกประการก่อนที่จะสมัครสอบ เช่น ตำแหน่งที่สมัคร วุฒิการศึกษา เพศ อายุ  เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้

วิธีสมัครออนไลน์

ในการสมัครสอบท้องถิ่นนี้ สามารถสมัครได้ทางออนไลนโดยมีขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบออนไลน์ การสอบท้องถิ่น ปี 2562 เมื่อทำการรายการในเว็ยไซต์แล้ว ก็ไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนดในระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีดังนี้

  1. อ่านและทำความเข้าใจในเอกสาร และจัดเตรียมภาพถ่ายเพื่อใช้ในการประกอบรับสมัคร คุณสามารถใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือโดยการโอนย้ายลงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอัปโหลดภาพผ่านหน้าเว็บรับสมัคร จากนั้นให้กรอก คำนำหน้าชื่อ เพศ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน สถานที่ออกบัตร วันที่ออกบัตรและวันที่หมดอายุบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบ ถ้าข้อมูลถูกต้องจะแสดงรายการให้เลือก เลือกกลุ่มภาค/เขตที่ต้องการสมัครสอบ เลือกประเภทตำแหน่ง จากนั้นนคลิกปุ่ม
  2. กรอกข้อมูลลงใน “ใบสมัครออนไลน์” พร้อมอัปโหลดภาพถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ รูปถ่ายจำเป็นต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น พร้อมสวมชุดสุภาพ พื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาว โดยถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือได้ เมื่อกรอกสร็จแล้วคลิกปุ่ม ต่อไป
  3. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดที่ได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้เราตรวจข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครได้ กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้แก้ไข(สำหรับโปรแกรมไม่รองรับอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
  4. เริ่มพิมพ์ ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงิน โดย คลิกที่เมนูใบสมัคร กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน คลิกที่เมนูพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งการกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม ส่งใบสมัคร

เมื่อเราส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือข้อมูลไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันและการสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ

การแต่งตัว

ในการสอบท้องถิ่นทุกครั้ง เรื่องการแต่งตัวงกายในวันสอบถือเป็นสิ่งที่เข้มงวดพอสมควร เพื่อความโปร่งใสในการสอบให้มากถึงมากที่สุด ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ต้องใส่เสื้อยืด ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้่ายืดเท่านั้น) และไม่ให้สวมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆและห้ามสวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด อีกทั้งหากใครผมยาวปิดใบหูจะต้องรบวผมให้เรียบร้อย

หลักการสอบ

การปฏิบัติในการเข้าสอบท้องถิ่นนี้ ผู้สอบจะต้องเข้าห้องสอบในวันและเวลา สถานที่ตามที่กำหนดไว้ โดยผู้สอบควรถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 15 นาทีเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการสอบและให้ผู้เข้าสอบนำดินสอดำเบอร์สองบี หรือสองบีขึ้นไปและยางลบเท่านั้นเข้าห้องสอบ และทำข้อสอบตามกฎที่กำหนด ห้ามส่อพฤติกรรมที่นำไปสู่การฉ้อโกงใดๆ

สำหรับหลักสูตรการสอบนั้น แบ่งออกได้ดังนี้

หลักสูตรการสอบ

1.การสอบภาค ก (100 คะแนน)

เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย ประกอบด้วย

  1. วิคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน): เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
  2. ภาษาไทย (20 คะแนน): เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
  3. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน): เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล กฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฏหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบงานสารบรรณ
  4. าษาอังกฤษ กำหนดคะแนนเต็ม (20 คะแนน): จากเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนภาค ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และยังมีเงื่อนไข “ต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่า เป็นผู้สอบผ่านการสอบผ่าน ภาค ก

2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จากหลากหลายสาขาเช่น เกษตร  วิศวกรรม  บัญชี  สาธารณสุขและนิติฯลฯ  อัตราบรรจุหลายพัน  ทำให้ถือได้ว่าเป็นสนามสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการสนามใหญ่ที่สุดและหลากหลายและเปิดกว้างมากที่สุดในวงการ

สรุป

สอบท้องถิ่น ถือเป็นการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถที่พร้อมจะรับใช้ชาติเข้ามาทหน้าที่เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เข้าสอบจะต้องมีความรอบคอบในการสอบท้องถิ่น และศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ การสอบก็จะมีประกาศออกมาเป็นช่วงๆหรือเป็นปีละครั้ง ฉะนั้นหากท่านมีคุณสมบัติที่พร้อมแล้ว สามารถสมัครและติดตามข้าวสารการสอบได้ทางเว็บไซตืต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้สอบจะต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดและเตรียมตัวให้พร้อมกับสนามสอบและแสดงศักยภาพของตนเองออกมา นอกจากนี้การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการมีหลายหน่วยงานทยอยเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง หลายตำแหน่ง ผู้ที่จะสมัครนั้นก็ควรจะศึกษา ดูรายละเอียดให้เข้าใจก่อนที่จะสมัคร เพื่อความถูกต้องของทั้งสองฝ่าย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *